NIEUWS

Openstelling ijsbaan

Beste schaatsliefhebbers.

 

Op dit moment zijn wij heel erg druk om de schaatsbaan in goede conditie te krijgen.

Of en hoe we open gaan kunt u lezen op onze website: www.ijsbaanzuidorn.nl

Om lid van de ijsbaan te worden  kunt u zich melden bij het loketje en zich daar aanmelden.

In principe is de ijsbaan alleen toegankelijk voor kinderen tot  en met 12 jaar.

Denk aan uw en onze gezondheid en draag een mondmasker en houd 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team IJsbaan Zuidhorn.

Algemene ledenvergadering 2019

Het bestuur van van de IJsvereniging Oosterdeel-Langewold nodigt de leden en andere belangstellenden uit voor de ALGEMENE LEDEN VERGADERING  (ALV).

Deze wordt gehouden op 18 december 2018 en begint 20:00 uur in het gebouw bij de ijsbaan in Zuidhorn. . De stukken liggen een halfuur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het gebouw.

Naast een algemeen jaarverslag zal een financieel verslag en de begroting voor het seizoen 2018/2019 worden besproken als ook de wijziging van de bestuurssamenstelling. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich nog steeds aanmelden.

Speciale aandacht vragen wij voor het voorstel tot wijziging van de statuten. De huidige statuten zijn 34 jaar oud en zijn geactualiseerd naar KNSBmodel. Als niet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is kan in deze ALV kan geen besluit worden genomen.  Mocht niet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn dan wordt direct aansluitend op deze “1e” ALV een nieuwe ALV gehouden. Hierin staat dan alleen de statuten wijzingen op de agenda. Dedan wel aanwezige leden mogen dan besluiten over het voorstel.

Toelichting waarom het bestuur een wijziging van de statuten voorstelt.

De huidige statuten zijn 34 jaar oud. Maatschappelijk en wettelijk zijn diverse zaken veranderd. De huidige statuten bevatten een aantal elementen die niet meer van deze tijd zijn zoals leeftijd discriminatie van bestuursleden die 70 jaar worden en inmiddels is ook de leeftijd waarop iemand voor de wet volwassenwordt op 18 jaar bepaald, bij ons is dat nog 19.

Verder willen we lid worden van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB), hierover wordt al jaren gesproken maar is nooit tot besloten omdat voordelen als ondersteuning en informatie en de nadelen zoals bijvoorbeeld de KNSBbijdrage niet tegen elkaar opwogen.  Waarom nu dan wel kiezen voor KNSBlidmaatschap. Er blijkt een verlaging te zijn van de KNSBbijdrage voor natuurijsbanen. Verder speelt het feit dat voor het in het openbaar (op de ijsbaan) afspelen van muziek steeds vaker controles worden gehouden door Buma/Stemra en Sena.  Iedereen die openbaar gebruik maakt van muziek dient hiervoor aan beide organisaties een vergoeding te betalen. Buma/Stemra en Sena zijn organisaties die opkomen voor de financiële rechten van artiesten, componisten, tekstschrijvers en auteurs. De dreiging van hoge boetes (+/- 1500 €) waren een directe aanleiding om dit te onderzoeken.   Jaarlijksekosten die we zouden moeten betalen aan deze organisaties zijn ca 200, ook als we niet open zijn. Dat is ook het lidmaatschap van de KNSB.  De KNSB biedt verenigingen de mogelijkheid deze Buma/Stemra en Sena verplichting middels het KNSBlidmaatschap te regelen. Zij heeft namelijk deze verplichting collectief afgekocht voor haar (natuur) ijsbaan leden.

 

Veel van de teksten in de statuten zijn gelijk aan de huidige, de tekst is vaak ietsmoderner geschreven maar heeft nog steeds een juridische stijl. Echt nieuwe elementen gaan met name over de KNSBonderwerpen als skate sport, het tuchtrecht, geschillen en regels over doping. Dit zijn verplichte onderdelen voor KNSB leden maar zullen bij ons een slapend karakter hebben. Ook zijn de meeste zaken die nu apart in ons huishoudelijk regelement waren opgenomen nu onderdeel van de statuten. Het huidige huishoudelijke regelement vervaltook. Indien nodig kan er altijd een huishoudelijk regelement worden opgesteld om onderdelen inde statuten meer in detail vast te leggen.

Daarnaast is het minimumaantal bestuursleden is verlaagd naar 3 personen, dat is nu vijf. In ons huishoudelijk regelement staan zelf dat het er zeven moeten zijn. Dat is helaas niet haalbaar meer tegenwoordig. Dit zegt natuurlijk niets over het aantal vrijwilligers, die zijn onbeperkt.

Ook is het aantal soorten van geldmiddelen die we kunnen ontvangen uitgebreider beschreven, zo zijn bijvoorbeeld donateurs en subsidies benoemd.

 

Vrijwilligers gezocht!

Bestuurslid(en)/ IJsmeester(s) gezocht,

De IJsvereniging OosterdeelLangewold, tegenwoordig bekend van de IJsbaan in Zuidhorn zoekt nieuwe bestuursleden/ vrijwilligers / duizend poten (JONG EN OUD)  Deze oudste sportvereniging in de gemeente Zuidhorn is opgericht  in 1870 en wil graag nog wat jaren door. Maar dan is er wel een bestuur van minimaal vijf personennodig (liefst 7). Door het verhuizen van een lid zakken we nu figuurlijk door het ijs.

Als bestuurslid ga je in teamverband over het wel en wee van de ijsbaan. Het is een veelzijdige rol want je denkt mee over wanneer de ijsbaan open kan, je organiseert tijdens de ijsperiode de bezetting van kantine, de EHBO, de inkoop. Je communiceert via Facebook en de website. Maar voordat het zover is zorg je er voor dat de baan er klaar voor is. Dat betekent in de zomer vaak maaien van de grasmat, maar ook wel eens onderhoud in en aan het gebouw, het hek of meer. Een bestuur heeft een aantal vaste taken, maar wie wat doet wordt jaarlijks afgesproken en in de algemene  ledenvergadering besloten. O ja we vergaderen natuurlijk ook, maar alleen als de ‘R’ in de maand zit en communicatie via de whatsapp is ons ook niet vreemd.

Kortom , een veelzijdige taak die veel ruimte geeft voor eigen inbreng binnen het huidige team.

Wil je wat meer weten of je aanmelden dan kun je contact opnemen via de mail ijsvereniging-zuidhorn@live.nl of bel met  Theo Oostenbrug (06-51916624) of Jan strockmeijer (06-29400692).

Leden schaatsen in Kardinge

Op 18 maart kunt u als lid van onze ijsvereniging gratis schaatsen in de schaatshal Kardinge in Groningen. U moet wel zelf het vervoer regelen.

Het personeel aan de kassa heeft instructies van ons gehad en weet welke kaarten ze kunnen verwachten. Op vertoon van uw kaart(en) seizoen 2017- 2018 krijgt u per lid een toegangsbandje. Er zal vanuit de IJsbaan Zuidhorn geen verdere begeleiding zijn.

Veel schaatsplezier.

Bestuur IJsbaan Zuidhorn.

 

Gevonden voorwerpen.

Er zijn wat voorwerpen achtergebleven op de ijsbaan. Deze kunnen dinsdag 6 maart worden opgehaald tussen 20:00 en 21:00 uur.